El-sikkerhet

Som eier/bruker er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i bedriften er i forskriftsmessig stand.

Det er et krav i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg at installatøren skal utstede en samsvarserklæring for alle jobber han utfører. Samsvarserklæringen skal oppbevares i tilknytning til anlegget og fremvises ved behov.

Det er ikke et spesielle krav til hvordan en samsvarerklæring skal se ut, men erklæringen må minst inneholde følgende:

- Navn og adresse til den / de ansvarlige for planlegging, utførelse eller endring av anlegget.
- Identifikasjon av anlegget, herunder adresse.
- Betegnelse på normer anvendt helt eller delvis, eller andre tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på i tilfelle normer ikke er anvendt.
- Forsikring om at anlegget oppfyller kravene til sikkerhet i denne forskriften.
- Underskrift av den / de ansvarlige for planlegging, utførelse eller endring av anlegget.
- Dato for erklæringen.

Samsvarserklæring er din garanti for at elektrisk installasjonsarbeid er utført etter gjeldene normer og forskrifter og at det er en godkjent installatør som har utført arbeidet. Har du hatt en elektriker til å utføre et arbeid, sørg alltid for at du får en samsvarserklæring for jobben. Dette vil forhindre useriøse aktører i markedet. Det er din sikkerhet. Hvem som kan gjøre inngrep i et elektrisk anlegg reguleres av Forskrift om Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer.

Husk at omlag femti prosent av bygningsbranner og branntilløp i Norge har elektrisk årsak.