Samsvarserklæring

En samsvarserklæring skal forsikre huseier om at den elektriske installasjonen i huset er utført i henhold til kravene. Dokumentasjonen er påbudt.

Samsvarserklæring er en dokumentasjon som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftenes krav.

Den som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring om samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Eier av anlegget skal få dette utlevert sammen med annen aktuell dokumentasjon, som rapport fra risikovurdering og rapport fra sluttkontrollen. Samsvarserklæringen skal eier oppbevare i tilknytning til anlegget, og fremvise ved behov. Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonskravet gjelder kun for elektriske anlegg utført etter 1. januar 1999.

Samsvarserklæringen regnes som et verdipapir og skal oppbevares gjennom hele det elektriske anleggets levetid. Den bør også kunne fremvises hvis det lokale el-tilsynet kommer for å utføre en stikkontroll på husets installasjon.

I tillegg til selve erklæringen om samsvar, skal det også leveres en risikovurdering, en kursfortegnelse, en rapport fra sluttkontroll og utstyrsdokumentasjon.

De fleste bransjer har lignende krav om samsvarserklæringer.