Internkontroll

Myndighetene har satt krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt at det skal utarbeides et system for internkontroll (IK-system) for den elektriske installasjonen.

En levende internkontroll vil være et godt verktøy for å identifisere feil, og sette i gang tiltak for å utbedre feilen. Det lokale eltilsyn (DLE) har en pålagt oppgave å kontrollere virksomhetenes internkontrollsystem. Dette gjøres ved å kontrollere virksomhetenes etterlevelse av HMS-forskriften, spesielt med henblikk på eiers plikt til å sørge for ettersyn, vedlikehold og reparasjon av det elektriske anlegget.

Hvordan skal virksomheten gjøre dette?
HMS-forskriften er et verktøy til å fremme bedre helse, miljø og sikkerhet i en virksomhet. HMS-arbeidet skal ved dokumenterte tiltak sikre at virksomheten drives i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Det skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og hvordan det skal gjøres. Virksomhetens ansvarlige skal jevnlig følge opp, vurdere og eventuelt endre system for HMS-arbeidet.

Hvem omfatter forskriften?
Hovedinnholdet i "Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten" (internkontrollforskriften) er at alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer og rutiner som viser hva de gjør, for å etterleve kravene i lover og forskrifter.

Disse aktivitetene utgjør til sammen virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Deler av aktivitetene skal kunne dokumenteres skriftlig overfor tilsynsmyndighetene.

Hvem gjelder forskriften for?
Forskriften om HMS-arbeid gjelder for alle typer virksomheter som for eksempel fabrikker, organisasjoner, butikker, kontorer, andelslag, gårdsbruk, leger og helseinstitusjoner.

Hva er formålet?
Formålet med HMS-forskriften er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skade eller ulykke ved at elektriske installasjoner og apparater er i orden.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Det lokale eltilsyn på Notodden ved Everket AS på telefon 35 02 50 50.