Dette kan du gjøre selv

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Som ikke-faglært har du likevel lov til å gjøre mindre arbeider.

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Forsøk imidlertid ikke å opptre som hobbyelektriker. Det kan være både farlig og kostbart. De mest graverende feilene som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) avdekker, er oftest resultat av slike "kostnadsbesparende” løsninger. Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg.

Selv om installasjonsmateriell, for eksempel varmekabler, kan kjøpes av hvem som helst, så er det kun registrerte virksomheter som kan installere materiellet. Utsalgsstedene er pålagt å informere kjøperen om dette, før kjøpet gjøres. Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til anlegget i huset. Det er brudd på forskriftene. Dessuten er det ingen seriøse virksomheter som påtar seg ansvar for et arbeid de ikke har kontroll med utførelsen av.

Ikke-faglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Med mindre arbeid menes:

a) Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording
b) Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording
c) Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
d) Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
e) Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg
f) Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

g) Effekten ikke overstiger 200 VA
h) Monterings- og bruksanvisning følges nøye
i) Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
j) Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. g) og i).

(Kilde: Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap)